OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE ZMLUVNÉ VZŤAHY PRE NÁKUP A PREDAJ INVESTIČNÝCH DRAHÝCH KOVOV NA WWW.ZLATODOMOV.SK
(ďalej len "VOP")

 

 

Článok I.

1. Tieto VOP platia pre nákup produktov na internetových stránkach www.zlatodomu.sk (ďalej len „eshop“), ktoré prevádzkuje obchodná spoločnosť Gold2home SK s. r. o., so sídlom Bratislava 811 02, Mostová 2, IČO: 54709491 (ďalej len „prevádzkovateľ“) ), tel: +421 220 924 100, info@zlatodomov.sk. Predávajúcim tovar uvedeného na eshope je spoločnosť Gold2Home BV, so sídlom Brussel, Congreesstraat 37, Belgicko, registračné číslo 0799234468, DIČ: BE799.234.468.

2. Prevádzkovateľ v zastúpení predávajúceho je oprávnený na komunikáciu so zákazníkom (kupujúcim), uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP a súhlas so spracovaním osobných údajov, inkasu kúpnej ceny, zaistenie doručenia tovaru, vybavovanie reklamácií, ako aj ďalších záležitostí nižšie uvedených.

3. VOP upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom a predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník . V prípade, že kupujúcim je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania („spotrebiteľ“) uzatvárajú sa zmluvné vzťahy tiež v súlade so zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znenie neskorších predpisov.

4. Cena drahých kovov a produktov z nich uvedená na eshope závisí od cien týchto kovov na medzinárodných komoditných burzách a hodnote devízových kurzov.

 

Článok II.

1. Objednávky môžu byť podané kupujúcim prostredníctvom eshopu, alebo telefonicky na čísle + 421 220 924 100.

2. V prípade objednávky podanej kupujúcim prostredníctvom eshopu, je objednávkový formulár spolu s VOP a súhlasom so spracovaním osobných údajov, umiestnený na týchto webových stránkach návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je záväzná a kúpna zmluva uzavretá momentom potvrdenia tlačidla „záväzne potvrdzujem objednávku s povinnosťou platby a tým fixujem cenu“ a nemožno ju zrušiť.

3. V prípade telefonickej objednávky zašle predávajúci informáciu o telefonickej objednávke prostredníctvom emailu kupujúcemu spoločne s VOP. Odoslaním tohto emailu sa stáva objednávka záväznou s povinnosťou platby. Telefonická objednávka je záväzná a kúpna zmluva uzavretá momentom potvrdenia telefonickej objednávky a nemožno ju zrušiť.

4. Predávajúci zašle na emailovú adresu uvedenú kupujúcim potvrdenie o obdržaní záväznej objednávky (uzavretej kúpnej zmluve) vrátane platobných inštrukcií pre úhradu kúpnej ceny. Splatnosť kúpnej ceny v prípade bankového prevodu je 48 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy (potvrdenie objednávky kupujúcim ako záväzné).

5. Predávajúci a kupujúci sa môžu telefonicky alebo e-mailom dohodnúť na spôsobe vytvorenia objednávky alebo jej vysporiadaní aj odlišne od týchto VOP.

6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

7. V objednávkovom formulári na eshope sa kupujúcemu uvádza aktuálna cena. Cena v ponukovom formulári je platná maximálne 60 minút od jej stanovenia. Pokiaľ je objednávkový formulár odoslaný po dobe platnosti kúpnej ceny, kupujúci je pred odoslaním informovaný automatickým hlásením o zmene kúpnej ceny a kupujúcemu je znovu daná možnosť formulár odoslať, poprípade zrušiť bez akejkoľvek sankcie.

8. Predávajúci je oprávnený po odoslaní objednávky vykonať telefonické overenie objednávky, ktorá nemá vplyv na uzavretie zmluvy, avšak predávajúci je v prípade neúspešného overenia oprávnený odstúpiť od zmluvy (viď čl. VII. ods. 3 písm. h) VOP).

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred prijatím úhrady kúpnej ceny, pokiaľ sa cena drahých kovov a produktov z nich zmení od okamihu uskutočnenia objednávky o viac ako 5% oproti cene uvedenej v ponukovom formulári v momente uskutočnenia objednávky.

 

Článok III.

1. Predávajúci stanovuje cenu tovaru v priebehu dňa niekoľkokrát v závislosti pohybu cien na medzinárodných komoditných a devízových trhoch. Aktuálne ceny kovov a devízových kurzov, od ktorých sa cena tovaru odvíja, sú uvedené v záhlaví eshopu.

2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu do 48 hodín od potvrdenia objednávky kupujúcim v prípade bezhotovostného prevodu alebo v deň, kedy dopravca zvolený v objednávke ponúkne kupujúcemu prevzatie neporušenej zásielky na dobierku, poprípade každý ďalší deň, kedy je neporušená zásielka uložená na na vyzdvihnutie.

3. V prípade, že sa kupujúci dohovorí s predávajúcim na platbe až pri prevzatí tovaru, je predávajúci oprávnený kedykoľvek, až do dodania tovaru požadovať od kupujúceho zálohu na kúpnu cenu vo výške minimálne 50% z ceny objednávky. Na túto skutočnosť je kupujúci pred potvrdením objednávky výslovne upozornený.

Článok IV.

1. Termín odoslania tovaru je najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa pripísania bezhotovostnej úhrady dojednanej kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho; v prípade zvolenia odoslanie na dobierku je termín odoslania tovaru do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Lehota na odoslanie tovaru nebeží po dobu nedostatku tovaru na medzinárodnom trhu (vyššia moc definovaná v čl. VII. ods. 3, písm. g) VOP), maximálne však po dobu 180 dní od výskytu prekážky. O tejto prekážke je predávajúci povinný kupujúceho informovať emailom, prípadne telefonicky a emailom, akonáhle sa táto prekážka objaví. Objednaný tovar je možné po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim zameniť za tovar rovnakej hmotnosti a rýdzosti. Na vyrovnanie prípadnej odchýlky v kúpnej cene sa strany dohodnú pred zaslaním vymeneného tovaru.

2. Kupujúci v objednávkovom formulári volí z dopravcov uvedených na eshope.

3. Prevzatím tovaru po jeho úplnom zaplatení dochádza k prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho.

4. Zásielka doručená prostredníctvom dopravcu bude vždy poistená do výšky kúpnej ceny tovaru, a to pre zodpovednosť za stratu, poškodenie zásielky alebo úbytku obsahu zásielky, do maximálnej výšky stanovenej podľa vybraného dopravcu. Lehoty na dodanie závisia od výberu dopravcu a predávajúci ich nemôže ovplyvniť. Kupujúci má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu zásielky a skutočnosť, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia.

5. Kupujúci je oprávnený zásielku odmietnuť v prípade poškodenia či porušenia obalu. V takom prípade sa zásielka vráti späť predávajúcemu a kupujúci v tomto prípade nie je v omeškaní s prevzatím tovaru. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zásielku poslať znova na svoj náklad. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odmietnutia zásielky kupujúcim sa predlžuje lehota na dodanie tovaru o 10 dní odo dňa jej odmietnutia. Prevzatím zásielky po jej zaplatení sa kupujúci stáva vlastníkom dodávaného tovaru a preto pokiaľ zásielku kupujúci prijme a dodatočne zistí porušenosť zásielky, musí túto skutočnosť reklamovať u dopravcu, od ktorého tovar prevzal, vo svojom mene a na svoj účet.

6. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne už uhradený tovar, je kupujúci v omeškaní so svojou povinnosťou prevziať tovar. Predávajúci je povinný na základe e-mailovej výzvy kupujúceho zaslať tovar kupujúcemu opakovane. V takom prípade náklady na poštovné vrátane poistenia zásielky hradí kupujúci, a to vo výške podľa aktuálneho platného cenníka zvoleného dopravcu. Kupujúci túto čiastku zaplatí prostredníctvom dobierky u dopravcu pri doručení tovaru. Po dobu omeškania kupujúceho s povinnosťou prevziať tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že tento poplatok je 0,01 % z kúpnej ceny tovaru za každý začatý deň uskladnenia do jeho prevzatia kupujúcim. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s povinnosťou prevziať tovar 12 mesiacov od prvého neúspešného dodania prostredníctvom dopravcu, je predávajúci oprávnený tovar predať na účet kupujúceho.

7. Reklamácia objednaného tovaru sa vykonáva prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@zlatodomov.sk. V texte reklamácie musí byť uvedené, čo sa reklamuje a priložená fotografia. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po doručení tovaru, pri ktorom mohla byť vada zistená, inak nárok na reklamáciu zaniká. O uplatnenej reklamácii vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje deň uplatnenia reklamácie, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia kupujúci od predávajúceho požaduje a kontaktné údaje kupujúceho, kde bude predávajúci informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní, v rámci ktorej bude kupujúci o výsledku informovaný e-mailom na adresu, z ktorej bola reklamácia kupujúcim podaná. Porušenie obalu sa reklamuje u prepravcu, tak ako je uvedené vyššie.

8. Zmluvné strany sa môžu prostredníctvom emailu alebo telefonicky a následným emailom dohodnúť na inom spôsobe doručenia dopravy tovaru.


Článok V.

1. Predávajúci prehlasuje, že po predložení tovaru a originále dokladu o nákupe tovaru s garanciou spätného odkúpenia tovaru, ktorá je priložená k tovaru pri jeho dodaní v prevádzke predávajúceho, odkúpi tovar od kupujúceho, prípadne od osoby, na ktorú kupujúci previedol vlastnícke právo k tovaru za predpokladu, že tovar spĺňa predpísané parametre rýdzosti a je v stave schopnom ďalšieho predaja. Postup spätného odkúpenia tovaru je uvedený ďalej v tomto článku. Garancia spätného odkúpenia sa vzťahuje na investičné mince a zliatky, nie na zberateľské mince.

2. Predávajúci vykoná kontrolu rýdzosti a stavu tovaru a ďalej kontrolu originálneho balenia. Poškodenie originálneho balenia alebo absencia certifikátu výrobcu (pokiaľ bol k tovaru vydaný) môže viesť k zníženiu výkupnej ceny tovaru alebo k odmietnutiu spätného odkúpenia. Predávajúci vyhlasuje, že kontrola rýdzosti sa vykonáva laboratórne nedeštruktívnym spôsobom.

3. Výkupná cena tovaru je stanovená po dohode zmluvných strán.

4. Splatnosť kúpnej ceny je 10 pracovných dní po prevzatí tovaru.


Článok VI.

1. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a EÚ – podľa smerníc GDPR. Kupujúci uzavretím zmluvy (potvrdením objednávky alebo odoslaním emailu potvrdzujúcim telefonickú objednávku) súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na doručenie tovaru.

2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípad, keď prevádzkovateľ alebo predávajúci predáva tovar v komisii.

Článok VII.

1. Predaj investičného zlata, striebra a platiny je predaj tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho. Kupujúci a s ohľadom na túto skutočnosť ani kupujúci v postavení spotrebiteľa, nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

2. Kúpna zmluva od začiatku automaticky zaniká s výnimkou ustanovení o zmluvnej pokute, ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu riadne a včas. Predávajúci je v prípade automatického zániku kúpnej zmluvy povinný bezodkladne zaslať kupujúcemu doposiaľ došlé platby a to na bankový účet, z ktorého prišla posledná úhrada kúpnej ceny. Predávajúci ďalej zašle kupujúcemu na jeho e-mail oznámenie o tomto zániku zmluvy a správu o odoslanej platbe na jeho účet.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:

a) súhrnný objem nevybavených objednávok, u ktorých nedošlo riadne a včas k úhrade kúpnej ceny, urobených tým istým kupujúcim prekročí 5.000 EUR alebo ekvivalent v inej mene akceptovanej eshopom,

b) kupujúcim uvedená doručovacia adresa, výška objednávky (príp. iné identifikačné údaje uvedené kupujúcim) je zjavne pochybná či nesprávna,

c) kupujúci nesplnil v minulosti voči predávajúcemu záväzok vyplývajúci zo záväznej objednávky, tzn. odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar,

d) došlo k prevádzkovo-technickej chybe, v dôsledku čoho bola zverejnená na internetových stránkach predávajúceho chybná cena alebo cena, ktorá sa v daný okamih líši od trhovej ceny investičného zlata, striebra alebo platiny publikovanej o viac ako 15%,

e) si kupujúci nevyzdvihne riadne zaplatený tovar a je v omeškaní s touto povinnosťou po dobu dlhšiu ako 30 dní,

f) dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich výšku dane z pridanej hodnoty,

g) v prípade vyššej moci (tým sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal, za takú vyššiu moc je považovaný napr. dočasný nedostatok tovaru na medzinárodnom trhu),

h) v prípade neúspešného overenia obchodu podľa čl. II. ods. 8 VOP.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku s výnimkou ustanovení o zmluvnej pokute.

  

Článok VIII.

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú účinné od 1.6.2023.

2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho.

3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú taktiež zasielané kupujúcemu spoločne s objednávkou na kupujúcom uvedenú emailovú adresu.

 

 

 

 

Aktuality
Promo kód
04. 06. 2024

Pripravili sme pre vás špeciálnu akciu na striebro. Podrobnosti o kóde nájdete vo videu.


Viac aktualít

Spot price 18.06.2024 10:53:04: Gold 2157,21 EUR/Oz; Silver 27,22 EUR/Oz