OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚCE ZMLUVNÉ VZŤAHY PRE NÁKUP A PREDAJ INVESTIČNÝCH DRAHÝCH KOVOV

 

Článok I.

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia pre nákup produktov na internetových stránkach www.zlatodomov.sk, ktoré prevádzkuje obchodná spoločnosť Zeja Concept s.r.o., sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 53 493 362 (ďalej len "predávajúci"), tel: +421220924100, info@zlatodomov.sk

2. Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. Cena drahých kovov závisí na cenách týchto kovov na medzinárodných komoditných burzách a hodnote devízových kurzov.

 

Článok II.

1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.zlatodomov.sk alebo telefonicky na čísle +421220924100 (ďalej len "tovar") sú záväzné.

2. Objednávkový formulár spolu s obchodnými podmienkami umiestnený na webových stránkach predávajúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď kupujúci potvrdí objednávku buď v objednávkovom formulári alebo telefonicky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržaní objednávky spolu s platobných inštrukcií pre úhradu kúpnej ceny. Splatnosť kúpnej ceny je 2 dni v prípade bankového prevodu.

 

3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Kupujúci má tiež možnosť si tovar odobrať osobne v sídle predávajúceho, ak to bude ponúknuté počas procesu objednávania.

 

4. V objednávkovom formulári sa kupujúcemu uvádza aktuálna cena spolu s údajom o platnosti tejto ceny. Ak je objednávkový formulár odoslaný po dobe platnosti kúpnej ceny, kupujúci je pred odoslaním informovaný automatickým hlásením o zmene kúpnej ceny a kupujúcemu ich znovu daná možnosť formulár odoslať, prípadne zrušiť bez akejkoľvek sankcie.

 

5. Predávajúci je oprávnený po odoslaní objednávky vykonať telefonické overenie objednávky, ktorá nemá vplyv na uzatvorenie zmluvy, avšak predávajúci je v prípade neúspešného overenia oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok III.

1. Predávajúci stanovuje cenu tovaru v priebehu dňa niekoľkokrát v závislosti pohybe cien na medzinárodných komoditných a devízových trhoch.

 

3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu do dátumu splatnosti v prípade bezhotovostného prevodu alebo v deň, keď Slovenská pošta š.p. ponúkne kupujúcemu prevzatie neporušené zásielky na dobierku, prípadne každý ďalší deň, kedy je neporušená zásielka uložená u Slovenskej pošty š.p. na vyzdvihnutie.

 

 

 

Článok IV.

1. Termín dodania tovaru je najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa bezhotovostnej úhrady stanovenej kúpnej ceny za tovar; v prípade zvolenia hotovostné platby je termín dodania tovaru do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Lehota na dodanie tovaru neplynie po dobu nedostatku tovaru na medzinárodnom trhu, maximálne však po dobu 180 dní. O tejto prekážke je predávajúci povinný kupujúceho informovať, akonáhle sa táto prekážka objaví. Kupujúci môže tovar odobrať osobne v prevádzke predávajúceho, prostredníctvom Slovenskej pošty, š.p. / Slovenské pošty alebo uložiť u predávajúceho ako uskladňovateľa s vydaním skladištného listu ako cenného papiera na meno ukladateľa (kupujúceho) prevoditeľného rubopisom.

 

2. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty š.p. sa realizuje zásielkou vo forme cenného písaní určeného adresátovi výhradne do vlastných rúk a táto zásielka bude vždy poistená do výšky konečnej kúpnej ceny tovaru, a to pre zodpovednosť za stratu, poškodenie zásielky alebo úbytku obsahu zásielky, a to maximálne na 20.000EUR . Takto možno zasielať zásielky do maximálnej hmotnosti 2 kg vrátane obalov. Slovenská pošta, š.p. sa nedoručuje cenné listy v hodnote nad 2.000Eur do miesta určenia a adresát zásielky, prípustné je len prevzatie zásielky na pobočke pošty. Kupujúci má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu zásielky a skutočnosť, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Kupujúci je oprávnený zásielku odmietnuť v prípade poškodenia alebo porušenia obalu. V takomto prípade sa zásielka vráti späť predávajúcemu a kupujúci v tomto prípade nie je v omeškaní s prevzatím tovaru. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zásielku poslať znovu na svoj náklad. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odmietnutia zásielky kupujúcim sa predlžuje lehota na dodanie tovaru o 10 dní. Prevzatím zásielky sa kupujúci stáva vlastníkom dodávaného tovaru a preto ak zásielku kupujúci prijme a dodatočne zistí porušenosť zásielky, musí túto skutočnosť reklamovať u Českej pošty svojim menom a na svoj účet.

 

3. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne už uhradenej tovar, (osobne alebo sa predávajúcemu tovar vráti späť ako nedoručená zásielka zaslaná ako poistený list do vlastných rúk), je kupujúci v omeškaní so svojou povinnosťou prevziať tovar. Predávajúci je povinný na základe e-mailovej výzvy kupujúceho zaslať tovar kupujúcemu opakovane. V takom prípade náklady na poštovné vrátane poistenia zásielky hradí kupujúci, a to vo výške podľa aktuálneho platného cenníka držiteľa poštovej licencie. Kupujúci túto sumu zaplatí prostredníctvom dobierky u zasielaného cenného písania. Po dobu omeškania kupujúceho s povinnosťou prevziať tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že tento poplatok činí 0,01% z kúpnej ceny tovaru za každý začatý deň uskladnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s povinnosťou prevziať tovar 12 mesiacov, je predávajúci oprávnený tovar predať na účet kupujúceho.

 

4. V prípade objednávky tovaru "Zlatý certifikát" nedochádza k fyzickému dodaniu drahého kovu (zlata). Kupujúci kupuje adekvátnu časť zlatých zliatkov, ktoré predávajúci skladuje. Kupujúcemu je doručený skladištný údajov podľa týchto zmluvných podmienok.

 

Článok V.

1. Predávajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti opatruje za odplatu (skladné) vo svojom sídle tovar za predpokladu, že uložená hodnota tovaru vypočítaná ku dňu uloženia podľa vzorca v odseku 4) článku V. týchto podmienok je minimálne 40EUR.

 

2. Potvrdenie o prevzatí tovaru na skladovanie ustanovené skladovateľom má povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo požadovať vydanie skladovaného tovaru (skladištný list). Skladištný list je vydávaný vždy na meno ukladateľa a je prevoditeľný rubopisom v súlade s predpismi upravujúce zmenky. Ukladateľ, ktorý prevedie skladištný list je povinný bezodkladne po prevode písomne ​​oznámiť skladovateľovi.

 

3. Tovar je uskladnené na dobu neurčitú. Osoba uvedená menom na skladištnom liste je oprávnená kedykoľvek v pracovnej dobe správcu skladu vyzdvihnúť tovar za predpokladu, že skladovateľovi ohlási najmenej jeden pracovný deň vopred.

 

4. Hodnota skladného sa riadi platným cenníkom, ktorý predávajúci zverejnil na internetovej stránke www.zlatodomov.sk.

 

5. Správca skladu vyúčtuje skladné raz za kalendárny rok spätne, vždy k 31.12., Takto vyúčtované skladné je splatné do 14 dní od vystavenia daňového dokladu, ktorý skladovateľ zašle ukladateľovi na e-mail. Ak nedosiahne skladné výšky 10EUR, môže skladovateľ vykonať vyúčtovanie za uplynulé obdobie až v budúcom termíne vyúčtovania. Pri skladovaní kratšom ako je účtované obdobie (hlavne. Pri vyzdvihnutí skladovaného tovaru) je skladné splatné v deň vyzdvihnutia tovaru.

 

6. Správca skladu prehlasuje, že vo vzťahu k tovaru ukladateľom je dohodnuté živelné poistenie a poistenie pre prípad odcudzenia.

 

7. Správca skladu upozorňuje ukladateľa, že zákon pre uskladňovateľa určil na zabezpečenie nárokov zo zmluvy o skladovaní zákonné záložné právo na skladovanom tovare. Toto zákonné záložné právo má prednosť pred inými záložnými právami.

 

8. Skladovateľ je oprávnený od zmluvy o skladovaní odstúpiť v týchto prípadoch:

 

a) ak hrozí vznik podstatnej škody na uloženom tovare, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť, alebo

 

b) ak je ukladateľ v omeškaní s úhradou skladného dlhšie ako tri mesiace. Po odstúpení je ukladateľ povinný vyzdvihnúť tovar najneskôr do 30 dní od odstúpenia, inak môže skladovateľ skladovaný tovar predať vhodným spôsobom na účet osoby uvedené menom na skladištnom liste.

 

9. Ak kupujúci pri dojednaní kúpnej zmluvy na tovar zvolí ako formu dodania uskladnenie u predávajúceho (uskladňovateľa), potom vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom doručenia e-mailovej správy predávajúceho s potvrdením o prevode vlastníckeho práva na kupujúceho, ktoré je povinný predávajúci zaslať najneskôr desiaty pracovný deň po dni úhrady plnej výšky kúpnej ceny. Ak nedostane kupujúci túto správu predávajúceho, prechádza vlastnícke právo na kupujúceho desiaty pracovný deň po dni úhrady plnej výšky kúpnej ceny. 10. Predávajúci doručí najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevodu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcemu skladištný list. Pri dojednaní kúpnej zmluvy kupujúci zvolí, či si skladištný list vyzdvihne osobne v prevádzke predávajúceho alebo mu bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty š.p. ako poistený list určeného výhradne do vlastných rúk adresáta. Pre práva a povinnosti v súvislosti so zaslaním skladištného listu platia primerane ustanovenia ods. 3, 5 čl. IV týchto podmienok. Zaslanie skladištného listu, prípadne jeho nevyzdvihnutia depozitárom, nemá vplyv na vznik vlastníckeho práva.

 

11. Na ochranu vlastníckych práv ukladateľa sa zmluvné strany dohodli, že ak ukladateľ splnomocní tretiu osobu na vyzdvihnutie tovaru, potom toto splnomocnenie bude mať vždy charakter písomnej plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa (ukladateľa).

 

Článok VI.

1. Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie bežným používaním tovaru.

 

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, a to u predávajúceho.

 

3. Predávajúci spíše s kupujúcim reklamačný protokol obsahujúca číslo objednávky a podrobný opis zistených závad. K protokolu je kupujúci povinný priložiť reklamovaný tovar a kópiu faktúry vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru.

 

4. Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní reklamácie a vyrozumie kupujúceho elektronickou poštou alebo telefonicky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

5. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

Článok VII.

1. Predaj investičného zlata, striebra a platiny je predaj tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa. S ohľadom na túto skutočnosť nemá spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

2. Kúpna zmluva od začiatku automaticky zaniká výnimkou ustanovenia o zmluvnej pokute, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 7% z kúpnej ceny. Predávajúci je v prípade automatického zániku kúpnej zmluvy povinný bezodkladne zaslať kupujúcemu doteraz došlé platby znížené o zmluvnú pokutu, a to na bankový účet, z ktorého prišla posledná úhrada kúpnej ceny. Predávajúci ďalej zašle kupujúcemu na jeho e-mail oznámenia o tomto zániku zmluvy a správu o odoslanej platbe na jeho účet.

 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

 

a) súhrnný objem nevybavených objednávok urobených tým istým kupujúcim prekročí 5.000EUR,

 

b) kupujúcim uvedená doručovacia adresa, výška objednávky (príp. iné identifikačné údaje) je zjavne pochybná či nesprávna,

 

c) kupujúci nesplnil v minulosti voči predávajúcemu záväzok vyplývajúci zo záväznej objednávky, tj. odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar,

 

d) došlo k prevádzkovo-technickej chybe, v dôsledku pričom tieto bola zverejnená na stránkach predávajúceho chybná cena alebo cena, ktorá sa v daný okamih líši od trhovej ceny investičného zlata, striebra alebo platiny o viac ako 25%,

 

e) si kupujúci nevyzdvihne riadne zaplatený tovar a je v omeškaní s touto povinnosťou po dobu dlhšiu 30 dní,

 

f) dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich výšku dane z pridanej hodnoty,

 

g) v prípade vyššej moci (tým sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal; za takú vyššia moc je považovaný napr. dočasný nedostatok tovaru na medzinárodnom trhu),

 

h) v prípade neúspešného overenia obchodu,

 

i) v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa ruší od počiatku všetky modality výnimkou ustanovenia o zmluvnej pokute.

 

Článok VIII.

1. Predávajúci prehlasuje, že kedykoľvek po predložení originálu certifikátu o nákupe tovaru s garanciou spätného odkúpenia tovaru odkúpi od kupujúceho prípadne od osoby, na ktorú kupujúci previedol vlastnícke právo k tovaru spolu s certifikátom o nákupe tovaru s garanciou spätného odkúpenia tovaru (ďalej sú kupujúci a ďalšia osoba označenie len "držiteľ certifikátu") späť tovar, ktorý si u neho držiteľ certifikátu zakúpil, a to za predpokladu, že tovar spĺňa predpísané parametre rýdzosti a je v stave schopnom ďalšieho predaja. Postup spätného odkúpenia tovaru je uvedený v tomto článku.

 

2. Predávajúci vykoná kontrolu rýdzosti a stavu tovaru a ďalej kontrolu Poškodenie certifikátu výrobcu alebo originálneho balenia môže viesť k zníženiu výkupnej ceny tovaru alebo k odmietnutiu spätného odkúpenia. Predávajúci prehlasuje, že kontrola rýdzosti sa vykonáva laboratórne nedeštruktívnym spôsobom.

 

3. Výkupná cena tovaru je stanovená podľa cien uverejnených na stránkach spoločnosti www.zlatodomu.cz. Aktualizácia výkupných cien je vykonávaná niekoľkokrát denne podľa aktuálneho vývoja cien na medzinárodných trhoch. Výkupná cena môže byť znížená z dôvodu poškodenia tovaru a jeho príslušenstva (certifikátu a obalu).

 

4. Predávajúci prevedie peňažné prostriedky na účet držiteľa certifikátu bez zbytočného odkladu po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však do 20 dní od podpisu zmluvy. Držiteľ certifikátu akceptuje skutočnosť, že predávajúci nevypláca kúpnu cenu v hotovosti.

 

Článok IX.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Článok X.

1. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a EÚ - podľa smerníc GDPR. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

 

Článok XI.

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú účinné od 4.10.2020.

 

2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho.